Interaksi Antar Objek Corel Draw

SMAN 15 Bandar Lampung

INTERAKSI ANTAR OBJEK

1.        MEMBERI KONTUR
Kontur digunakan untuk mewarnai atau membuat objek secara kontinu menuju titik tengah atau titik tertentu dari objek. Pemberian kontur pada objek dapat dilakukan dengan cara berikut :
[1]     Buat Teks yang akan dikontur.
[2]     Klik Flyout Interactive Contour Tool dari toolbox.

 
 Gambar D.1.1. Flyout Interactive Contour Tool
[3]     Klik dari pinggir objek dan drag ke tengah objek (A ke B).
[4]     Lepaskan mouse, dan perhatikan kontur yang dibentuk.
[5]     Untuk mengubah banyak dan jarak antar garis  dapat diubah pada property bar.                                      Gambar D.1.2. Property Kontur

Keterangan :
Preset
:
pilihan pilihan preset yang tersedia.
Size Object
:
indikator letak objek.
To Center
:
kontur kearah pusat.
Outside
:
kontur kearah luar objek.
Inside
:
kontur di dalam objek.
Contour Steps
:
Banyak garis kontur.
Contour Offset
:
jarak antara garis kontur.
Outline Color
:
Warna garis kontur.
Clear Contour
:
menghilangkan kontur.
 
                  Gambar D.1.3. Teks Yang Telah Diberi Efek Contour

2.        MEMBUAT ENVELOPE
Envelope adalah objek dengan lipatan-lipatan tertentu sehingga terbentuk keserasian bentuk dan penampilan yang lebih indah sesuai dengan keinginan anda.
Contoh :
[1]     Ketik tulisan MEMBUAT ENVELOPE.
[2]     Klik Interactive Envelope Tool dari Toolbox (Gambar. D.1.1).
[3]      Gerakkan setiap node sesuai keinginan. 
                                  Gambar D. 2.1. Membuat Envelope
Node-node dapat ditarik kemana saja seperti ke dalam, keluar, sesuai dengan keinginan. Mengubah bentuk Envelope bukan hanya berlaku pada huruf, tetapi pada objek dalam bentuk gambar juga dapat dilakukan. 
                              Gambar D.2.2. Property Envelope

 
Keterangan :
Preset
:
pilihan preset yang ada.
Envelope Straight Line
:
mengadakan perubahan garis lurus, memperbesar memperkecil.
Envelope Singgle Art Mode
:
mengadakan perubahan-perubahan garis lengkung pada objek dengan hasil simetris.
Envelope Double Art Mode
:
mengadakan perubahan-perubahan garis lengkung ganda(bias tidak simetris).
 
3.        MEMBUAT DISTORSI
Dalam mengubah atau memberi Distorsi pada objek perhatikan dan ikuti perintah berikut ini :
[1]     Ketik sebaris teks.
[2]     Klik Interactive Distortion Tool (Gambar. D.1.1).
[3]     Drag teks sehingga menjadi bentuk yang anda inginkan.
                                Gambar D.3.1. Membuat Objek Distorsi
 
          
 Contoh distorsi apabila diterapkan pada objek :
                                      Gambar D.3.2. Objek Distorsi

 
4.        MEMBUAT TRANSPARANSI
Transparasi digunakan untuk melakukan interaksi sebuah objek atau lebih. Dengan transparansi, objek-objek yang ada dibelakang menjadi terlihat. Untuk membuat transparansi, ikutilah langkah-langkah berikut :
[1]      Buatlah objek yang saling bertumpuk,
Contoh : Teks dan Elips
               Gambar D.4.1. Langkah (1-3) Membuat Transparansi


[2]     Klik Interactive Transparency Tool (Gambar. D.1.1).
[3]     Drag objek Elips, Tarik dari posisi A menuju posisi B. 
 
            Gambar D.4.2. Langkah (4) Membuat Transparansi

 
5.        MEMBUAT BAYANGAN
Bayangan atau shadow menjadi objek seolah-olah terkena sinar dari arah tertentu dan ada bayangan gelap dari arah lawan sinar. Untuk membuat bayangan, lakukan langkah sebagai berikut :
[1]     Buat Teks.
[2]     Klik Interactive Drop Shadow Tool dari Toolbox(Gambar. D.1.1).
[3]     Drag dari tengah Teks dan arahkan kearah bayangan yang dikehendaki. 
 6.        BLENDING OBJEK
Cara untuk membuat blending adalah sebagai berikut.
1.      Buat dua objek berbeda, misalnya satu buah lingkaran dan satu buah kotak.
2.      Aktifkan salah satu objek sebagai asal.
3.      Klik Interactive Blend Tool pada Toolbox.
4.    Drag dari objek A ke objek B dan lepaskan mouse, maka akan menghasilkan gambar gabungan
                         Gambar D.6.1. Proses Membuat Blending

 
Keterangan :
Preset List
:
objek-objek preset yang disediakan
Size Object
:
indikator keberadaan objek
Between Blend Shapes
:
banyak objek blending antara objek pertama dan objek kedua
Blend Direction
:
kemiringan, perputaran objek blending
Loop Blend
:
lanjutan dari Blend Direction
Color Blend
:
perubahan warna objek blending
Acceleration
:
perubahan warna dan komposisi objek blending
Clear Blend
:
menghilangkan blending.
 
 
7.        EXTRUDE
Untuk membuat objek seolah-olah tiga dimensi
Gambar D.7.1. Extrude